Potwierdzenie woli

15:00 - upływa termin potwierdzenia woli przyjęcia do naszego liceum w postępowaniu uzupełniającym, w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.